14 ഫെബ്രുവരി 2007

പക്ഷേ...

ഞാന്‍ തനിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍
ഒന്നു കണ്ണടച്ചിരുന്നെങ്കില്‍...

മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണമറിഞ്ഞപ്പോള്‍
ഒന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍..

മഴയത്ത് പോയപ്പോള്‍
കുട എടുക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍...

എനിക്കു നിന്നെ കാണാനാവുമായിരുന്നു.
പക്ഷേ...